_ConstructorInfo.IsConstructor Vlastnost

Definice

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup k IsConstructor vlastnosti nezávislé na verzi.Provides COM objects with version-independent access to the IsConstructor property.

public:
 property bool IsConstructor { bool get(); };
public bool IsConstructor { get; }
member this.IsConstructor : bool
Public ReadOnly Property IsConstructor As Boolean

Hodnota vlastnosti

truePokud je tato metoda konstruktorem; v opačném případě. falsetrue if this method is a constructor; otherwise, false.

Poznámky

Tato metoda je určena pro přístup ke spravovaným třídám z nespravovaného kódu a neměli byste ji volat ze spravovaného kódu.This method is for access to managed classes from unmanaged code, and should not be called from managed code.

IsConstructor Vlastnost vrací hodnotu, která označuje, zda je metoda konstruktorem.The IsConstructor property gets a value indicating whether the method is a constructor.

Platí pro