_FieldInfo.FieldHandle Vlastnost

Definice

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup k vlastnosti nezávislé na verzi FieldHandle .Provides COM objects with version-independent access to the FieldHandle property.

public:
 property RuntimeFieldHandle FieldHandle { RuntimeFieldHandle get(); };
public RuntimeFieldHandle FieldHandle { get; }
member this.FieldHandle : RuntimeFieldHandle
Public ReadOnly Property FieldHandle As RuntimeFieldHandle

Hodnota vlastnosti

RuntimeFieldHandle

Popisovač vnitřní reprezentace pole metadat.A handle to the internal metadata representation of a field.

Poznámky

Tato vlastnost je určena pro přístup ke spravovaným třídám z nespravovaného kódu a neměla by být volána ze spravovaného kódu.This property is for access to managed classes from unmanaged code, and should not be called from managed code.

FieldHandleVlastnost získá RuntimeFieldHandle , což je popisovač vnitřní reprezentace pole v metadatech.The FieldHandle property gets a RuntimeFieldHandle, which is a handle to the internal metadata representation of a field.

Platí pro