_FieldInfo.IsInitOnly Vlastnost

Definice

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup k vlastnosti nezávislé na verzi IsInitOnly .Provides COM objects with version-independent access to the IsInitOnly property.

public:
 property bool IsInitOnly { bool get(); };
public bool IsInitOnly { get; }
member this.IsInitOnly : bool
Public ReadOnly Property IsInitOnly As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true , pokud má pole InitOnly nastaven atribut; v opačném případě false .true if the field has the InitOnly attribute set; otherwise, false.

Poznámky

Tato vlastnost je určena pro přístup ke spravovaným třídám z nespravovaného kódu a neměla by být volána ze spravovaného kódu.This property is for access to managed classes from unmanaged code, and should not be called from managed code.

IsInitOnlyVlastnost vrací hodnotu, která označuje, zda může být pole nastaveno pouze v těle konstruktoru.The IsInitOnly property gets a value indicating whether the field can only be set in the body of the constructor.

Platí pro