_FieldInfo.IsLiteral Vlastnost

Definice

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup k vlastnosti nezávislé na verzi IsLiteral .Provides COM objects with version-independent access to the IsLiteral property.

public:
 property bool IsLiteral { bool get(); };
public bool IsLiteral { get; }
member this.IsLiteral : bool
Public ReadOnly Property IsLiteral As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true , pokud má pole Literal nastaven atribut; v opačném případě false .true if the field has the Literal attribute set; otherwise, false.

Poznámky

Tato vlastnost je určena pro přístup ke spravovaným třídám z nespravovaného kódu a neměla by být volána ze spravovaného kódu.This property is for access to managed classes from unmanaged code, and should not be called from managed code.

IsLiteralVlastnost vrací hodnotu, která označuje, zda je hodnota zapsána v době kompilace a nelze ji změnit.The IsLiteral property gets a value indicating whether the value is written at compile time and cannot be changed.

Platí pro