ComVisibleAttribute(Boolean) Konstruktor

Definice

Inicializuje novou instanci třídy ComVisibleAttribute třídy.Initializes a new instance of the ComVisibleAttribute class.

public:
 ComVisibleAttribute(bool visibility);
public ComVisibleAttribute (bool visibility);
new System.Runtime.InteropServices.ComVisibleAttribute : bool -> System.Runtime.InteropServices.ComVisibleAttribute
Public Sub New (visibility As Boolean)

Parametry

visibility
Boolean

truepro indikaci, že typ je viditelný pro model COM; v opačném případě. falsetrue to indicate that the type is visible to COM; otherwise, false. Výchozí hodnota je true.The default is true.

Poznámky

Chcete-li zobrazit typy v modelu COM, nastavte atribut truena hodnotu.To make types visible to COM, set the attribute to true. Chcete-li skrýt typy z modelu COM, nastavte falseatribut na hodnotu.To hide types from COM, set the attribute to false.

Platí pro