ExternalException.ErrorCode Vlastnost

Definice

HRESULT Získá chybu.Gets the HRESULT of the error.

public:
 virtual property int ErrorCode { int get(); };
public virtual int ErrorCode { get; }
member this.ErrorCode : int
Public Overridable ReadOnly Property ErrorCode As Integer

Hodnota vlastnosti

HRESULT Došlo k chybě.The HRESULT of the error.

Poznámky

Seznam častých chybových kódů najdete v tématu běžné hodnoty HRESULT .See Common HRESULT values for a list of the more frequently encountered error codes. HRESULThodnoty jsou definovány v souboru hlaviček Winerror. h.HRESULT values are defined in the Winerror.h header file.

Platí pro