MarshalAsAttribute.MarshalCookie Pole

Definice

Poskytuje další informace pro vlastní zařazování.Provides additional information to a custom marshaler.

public: System::String ^ MarshalCookie;
public string MarshalCookie;
val mutable MarshalCookie : string
Public MarshalCookie As String 

Hodnota pole

Poznámky

Toto pole je volitelné při použití vlastního zařazovacího modulu.This field is optional when using a custom marshaler.

Toto pole můžete nastavit na řetězec, který poskytuje dodatečné informace vlastnímu zařazování.You can set this field to a string that supplies additional information to a custom marshaler. Například stejný zařazovací modul lze použít k poskytnutí řady obálk, kde se k označení konkrétní obálky používá soubor cookie.For example, the same marshaler can be used to provide a number of wrappers, where the cookie is used to indicate the specific wrapper.

Platí pro