MarshalAsAttribute.Value Vlastnost

Definice

UnmanagedType Získá hodnotu, jako jakou mají být data zařazena.Gets the UnmanagedType value the data is to be marshaled as.

public:
 property System::Runtime::InteropServices::UnmanagedType Value { System::Runtime::InteropServices::UnmanagedType get(); };
public System.Runtime.InteropServices.UnmanagedType Value { get; }
member this.Value : System.Runtime.InteropServices.UnmanagedType
Public ReadOnly Property Value As UnmanagedType

Hodnota vlastnosti

UnmanagedType Hodnota, na kterou mají být data zařazena.The UnmanagedType value the data is to be marshaled as.

Poznámky

Tato hodnota se používá s MarshalAsAttribute k označení toho, jak mají být typy zařazování mezi spravovaným a nespravovaným kódem.This value is used with MarshalAsAttribute to indicate how types should be marshaled between managed and unmanaged code. V některých případech můžete použít toto pole s určitými UnmanagedType členy výčtu.In some cases, you can use this field with certain UnmanagedType enumeration members. Pro CustomMarshaler aByValArrayje nutné použít další pojmenované parametry.For CustomMarshaler and ByValArray, you must use additional named parameters.

Platí pro