UCOMIEnumConnections.Next(Int32, CONNECTDATA[], Int32) Metoda

Definice

Načte zadaný počet položek v sekvenci výčtu.Retrieves a specified number of items in the enumeration sequence.

public:
 int Next(int celt, cli::array <System::Runtime::InteropServices::CONNECTDATA> ^ rgelt, [Runtime::InteropServices::Out] int % pceltFetched);
public int Next (int celt, System.Runtime.InteropServices.CONNECTDATA[] rgelt, out int pceltFetched);
abstract member Next : int * System.Runtime.InteropServices.CONNECTDATA[] * int -> int
Public Function Next (celt As Integer, rgelt As CONNECTDATA(), ByRef pceltFetched As Integer) As Integer

Parametry

celt
Int32

Počet CONNECTDATA struktur, které se mají vrátit do rgeltThe number of CONNECTDATA structures to return in rgelt.

rgelt
CONNECTDATA[]

Po úspěšném návratu se odkaz na výčtovaná připojení.On successful return, a reference to the enumerated connections.

pceltFetched
Int32

Po úspěšném vrácení se odkaz na skutečný počet připojení, který je uveden v rgelt.On successful return, a reference to the actual number of connections enumerated in rgelt.

Návraty

S_OK, je-li parametr pceltFetched shodný s parametrem celt; v opačném případě S_FALSE.S_OK if the pceltFetched parameter equals the celt parameter; otherwise, S_FALSE.

Poznámky

Další informace o IEnumConnections::Nextnajdete v knihovně MSDN.For more information about IEnumConnections::Next, see the MSDN Library.

Platí pro