UCOMIEnumConnections.Reset Metoda

Definice

Obnoví posloupnost výčtu na začátek.Resets the enumeration sequence to the beginning.

public:
 void Reset();
public void Reset ();
abstract member Reset : unit -> unit
Public Sub Reset ()

Poznámky

Další informace o IEnumConnections::Resetnajdete v knihovně MSDN.For more information about IEnumConnections::Reset, see the MSDN Library.

Platí pro