UCOMITypeComp.BindType(String, Int32, UCOMITypeInfo, UCOMITypeComp) Metoda

Definice

Váže se k popisům typů obsaženým v knihovně typů.Binds to the type descriptions contained within a type library.

public:
 void BindType(System::String ^ szName, int lHashVal, [Runtime::InteropServices::Out] System::Runtime::InteropServices::UCOMITypeInfo ^ % ppTInfo, [Runtime::InteropServices::Out] System::Runtime::InteropServices::UCOMITypeComp ^ % ppTComp);
public void BindType (string szName, int lHashVal, out System.Runtime.InteropServices.UCOMITypeInfo ppTInfo, out System.Runtime.InteropServices.UCOMITypeComp ppTComp);
abstract member BindType : string * int * UCOMITypeInfo * UCOMITypeComp -> unit
Public Sub BindType (szName As String, lHashVal As Integer, ByRef ppTInfo As UCOMITypeInfo, ByRef ppTComp As UCOMITypeComp)

Parametry

szName
String

Název, který se má vytvořit.The name to bind.

lHashVal
Int32

Hodnota hash szName určená LHashValOfNameSys.A hash value for szName determined by LHashValOfNameSys.

ppTInfo
UCOMITypeInfo

Po úspěšném návratu vrátí odkaz na ITypeInfo typu, na který szName svázán.On successful return, a reference to an ITypeInfo of the type to which szName was bound.

ppTComp
UCOMITypeComp

Po úspěšném návratu vrátí odkaz na ITypeComp proměnnou.On successful return, a reference to an ITypeComp variable.

Poznámky

Další informace najdete v existující dokumentaci k ITypeComp::BindType v knihovně MSDN.For more information, please see the existing documentation for ITypeComp::BindType in the MSDN library.

Platí pro