VariantWrapper(Object) Konstruktor

Definice

Inicializuje novou instanci VariantWrapper třídy pro zadaný Object parametr.Initializes a new instance of the VariantWrapper class for the specified Object parameter.

public:
 VariantWrapper(System::Object ^ obj);
public VariantWrapper (object obj);
new System.Runtime.InteropServices.VariantWrapper : obj -> System.Runtime.InteropServices.VariantWrapper
Public Sub New (obj As Object)

Parametry

obj
Object

Objekt, který se má zařadit.The object to marshal.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít VariantWrapper třídu k zabalení Object , že zařazovací modul interoperability projde jako VT_VARIANT | VT_BYREF .The following code example demonstrates how to use the VariantWrapper class to wrap an Object that the interop marshaler passes as VT_VARIANT | VT_BYREF.

// Create an instance of an unmanged COM object.
UnmanagedComClass UnmanagedComClassInstance = new UnmanagedComClass();

// Create a string to pass to the COM object.
string helloString = "Hello World!";

// Wrap the string with the VariantWrapper class.
object var = new System.Runtime.InteropServices.VariantWrapper(helloString);

// Pass the wrapped object.
UnmanagedComClassInstance.MethodWithStringRefParam(ref var);
' Create an instance of an unmanged COM object.
Dim UnmanagedComClassInstance As New UnmanagedComClass()

' Create a string to pass to the COM object.
Dim helloString As String = "Hello World!"

' Wrap the string with the VariantWrapper class.
Dim var As Object = New System.Runtime.InteropServices.VariantWrapper(helloString)

' Pass the wrapped object.
UnmanagedComClassInstance.MethodWithStringRefParam(var)

Platí pro