ISerializationSurrogate Rozhraní

Definice

Implementuje serializační náhradní selektor, který umožňuje jednomu objektu provádět serializaci a deserializaci jiné.

public interface class ISerializationSurrogate
public interface ISerializationSurrogate
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public interface ISerializationSurrogate
type ISerializationSurrogate = interface
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type ISerializationSurrogate = interface
Public Interface ISerializationSurrogate
Atributy

Metody

GetObjectData(Object, SerializationInfo, StreamingContext)

Naplní poskytnutá SerializationInfo data potřebná k serializaci objektu.

SetObjectData(Object, SerializationInfo, StreamingContext, ISurrogateSelector)

Naplní objekt pomocí informací v objektu SerializationInfo.

Platí pro