SByte.GetHashCode Metoda

Definice

Vrátí hodnotu hash pro tuto instanci.

public:
 override int GetHashCode();
public override int GetHashCode ();
override this.GetHashCode : unit -> int
Public Overrides Function GetHashCode () As Integer

Návraty

Int32

Kód hash v podobě 32bitového čísla se znaménkem.

Platí pro