SByte.IComparable.CompareTo(Object) Metoda

Definice

Porovná aktuální instanci s jiným objektem stejného typu a vrátí celé číslo udávající, zda aktuální instance předchází, následuje nebo se vyskytuje ve stejné pozici v pořadí řazení jako druhý objekt.Compares the current instance with another object of the same type and returns an integer that indicates whether the current instance precedes, follows, or occurs in the same position in the sort order as the other object.

 virtual int System.IComparable.CompareTo(System::Object ^ obj) = IComparable::CompareTo;
int IComparable.CompareTo (object obj);
abstract member System.IComparable.CompareTo : obj -> int
override this.System.IComparable.CompareTo : obj -> int
Function CompareTo (obj As Object) As Integer Implements IComparable.CompareTo

Parametry

obj
Object

Objekt k porovnáníThe object to compare.

Návraty

Int32

Hodnota, která označuje relativní pořadí porovnávaných objektů.A value that indicates the relative order of the objects being compared.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že SByte je instance přetypování na IComparable rozhraní.It can be used only when the SByte instance is cast to an IComparable interface.

Návratová hodnota má tyto významy:The return value has these meanings:

HodnotaValue VýznamMeaning
Menší než nulaLess than zero Tato instance předchází obj v pořadí řazení.This instance precedes obj in the sort order.
ŽádnouZero Tato instance se vyskytuje ve stejné pozici v pořadí řazení jako obj .This instance occurs in the same position in the sort order as obj.
Větší než nulaGreater than zero Tato instance následuje obj v pořadí řazení.This instance follows obj in the sort order.

Platí pro