SByte.IConvertible.GetTypeCode Metoda

Definice

Vrátí hodnotu TypeCode pro tuto instanci.Returns the TypeCode for this instance.

 virtual TypeCode System.IConvertible.GetTypeCode() = IConvertible::GetTypeCode;
TypeCode IConvertible.GetTypeCode ();
abstract member System.IConvertible.GetTypeCode : unit -> TypeCode
override this.System.IConvertible.GetTypeCode : unit -> TypeCode
Function GetTypeCode () As TypeCode Implements IConvertible.GetTypeCode

Návraty

TypeCode

Výčtová konstanta, která je TypeCode typu třídy nebo hodnoty, který implementuje toto rozhraní.The enumerated constant that is the TypeCode of the class or value type that implements this interface.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že SByte je instance přetypování na IConvertible rozhraní.It can be used only when the SByte instance is cast to an IConvertible interface.

Platí pro