SByte.IConvertible.ToBoolean(IFormatProvider) Metoda

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToBoolean(IFormatProvider) .For a description of this member, see ToBoolean(IFormatProvider).

 virtual bool System.IConvertible.ToBoolean(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToBoolean;
bool IConvertible.ToBoolean (IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToBoolean : IFormatProvider -> bool
override this.System.IConvertible.ToBoolean : IFormatProvider -> bool
Function ToBoolean (provider As IFormatProvider) As Boolean Implements IConvertible.ToBoolean

Parametry

provider
IFormatProvider

Tento parametr se nepoužívá.This parameter is unused.

Návraty

Boolean

true Pokud hodnota aktuální instance není nula; v opačném případě false .true if the value of the current instance is not zero; otherwise, false.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že SByte je instance přetypování na IConvertible rozhraní.It can be used only when the SByte instance is cast to an IConvertible interface. Doporučenou alternativou je zavolat Convert.ToBoolean(SByte) metodu.The recommended alternative is to call the Convert.ToBoolean(SByte) method.

Platí pro