SByte.IConvertible.ToUInt16(IFormatProvider) Metoda

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToUInt16(IFormatProvider) .For a description of this member, see ToUInt16(IFormatProvider).

 virtual System::UInt16 System.IConvertible.ToUInt16(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToUInt16;
ushort IConvertible.ToUInt16 (IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToUInt16 : IFormatProvider -> uint16
override this.System.IConvertible.ToUInt16 : IFormatProvider -> uint16
Function ToUInt16 (provider As IFormatProvider) As UShort Implements IConvertible.ToUInt16

Parametry

provider
IFormatProvider

Tento parametr je ignorován.This parameter is ignored.

Návraty

UInt16

Hodnota aktuální instance převedená na UInt16 .The value of the current instance, converted to a UInt16.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že SByte je instance přetypování na IConvertible rozhraní.It can be used only when the SByte instance is cast to an IConvertible interface. Doporučenou alternativou je zavolat Convert.ToUInt16(SByte) metodu.The recommended alternative is to call the Convert.ToUInt16(SByte) method.

Platí pro