XmlDsigExcC14NTransform.GetDigestedOutput(HashAlgorithm) Metoda

Definice

Vrátí hodnotu Digest přidruženou k XmlDsigExcC14NTransform objektu.Returns the digest associated with a XmlDsigExcC14NTransform object.

public:
 override cli::array <System::Byte> ^ GetDigestedOutput(System::Security::Cryptography::HashAlgorithm ^ hash);
public override byte[] GetDigestedOutput (System.Security.Cryptography.HashAlgorithm hash);
override this.GetDigestedOutput : System.Security.Cryptography.HashAlgorithm -> byte[]
Public Overrides Function GetDigestedOutput (hash As HashAlgorithm) As Byte()

Parametry

hash
HashAlgorithm

HashAlgorithmObjekt použitý k vytvoření algoritmu Digest.The HashAlgorithm object used to create a digest.

Návraty

Byte[]

Výtah přidružený k XmlDsigExcC14NTransform objektuThe digest associated with a XmlDsigExcC14NTransform object.

Platí pro