DataProtectionPermissionAttribute.ProtectData DataProtectionPermissionAttribute.ProtectData DataProtectionPermissionAttribute.ProtectData DataProtectionPermissionAttribute.ProtectData Property

Definice

Získá nebo nastaví hodnotu určující, zda data lze zašifrovat pomocí ProtectedData třídy.Gets or sets a value indicating whether data can be encrypted using the ProtectedData class.

public:
 property bool ProtectData { bool get(); void set(bool value); };
public bool ProtectData { get; set; }
member this.ProtectData : bool with get, set
Public Property ProtectData As Boolean

Hodnota vlastnosti

true Pokud data můžete šifrovat; v opačném případě false.true if data can be encrypted; otherwise, false.

Poznámky

Pokud je hodnota false, SecurityException nastane, když ProtectedData.Protect metoda je volána.If the value is false, a SecurityException occurs when the ProtectedData.Protect method is called.

Platí pro