SecurityPermissionFlag Výčet

Definice

Upozornění

Code Access Security is not supported or honored by the runtime.

Upozornění

CAS support is not available with Silverlight applications.

Určuje příznaky přístupu pro objekt oprávnění zabezpečení.Specifies access flags for the security permission object.

Tento výčet má atribut FlagsAttribute, který umožňuje bitové kombinace hodnot členů.

public enum class SecurityPermissionFlag
[System.Flags]
public enum SecurityPermissionFlag
[System.Flags]
[System.Obsolete("Code Access Security is not supported or honored by the runtime.", DiagnosticId="SYSLIB0003", UrlFormat="https://aka.ms/dotnet-warnings/{0}")]
public enum SecurityPermissionFlag
[System.Flags]
[System.Serializable]
public enum SecurityPermissionFlag
[System.Flags]
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public enum SecurityPermissionFlag
[System.Flags]
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Obsolete("CAS support is not available with Silverlight applications.")]
public enum SecurityPermissionFlag
[<System.Flags>]
type SecurityPermissionFlag = 
[<System.Flags>]
[<System.Obsolete("Code Access Security is not supported or honored by the runtime.", DiagnosticId="SYSLIB0003", UrlFormat="https://aka.ms/dotnet-warnings/{0}")>]
type SecurityPermissionFlag = 
[<System.Flags>]
[<System.Serializable>]
type SecurityPermissionFlag = 
[<System.Flags>]
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type SecurityPermissionFlag = 
[<System.Flags>]
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
[<System.Obsolete("CAS support is not available with Silverlight applications.")>]
type SecurityPermissionFlag = 
Public Enum SecurityPermissionFlag
Dědičnost
SecurityPermissionFlag
Atributy

Pole

AllFlags 16383

Stav oprávnění bez omezení.The unrestricted state of the permission.

Assertion 1

Možnost vyhodnotit, že všichni volající tohoto kódu mají požadované oprávnění pro tuto operaci.Ability to assert that all this code's callers have the requisite permission for the operation.

BindingRedirects 8192

Oprávnění k provádění explicitního přesměrování vazby v konfiguračním souboru aplikace.Permission to perform explicit binding redirection in the application configuration file. To zahrnuje přesměrování sestavení .NET, která byla sjednocena, stejně jako jiná sestavení nalezená mimo rozhraní .NET.This includes redirection of .NET assemblies that have been unified as well as other assemblies found outside .NET.

ControlAppDomain 1024

Možnost vytvářet a manipulovat s AppDomain .Ability to create and manipulate an AppDomain.

ControlDomainPolicy 256

Možnost zadat zásady domény.Ability to specify domain policy.

ControlEvidence 32

Schopnost poskytovat důkazy, včetně možnosti měnit legitimace poskytované modulem CLR (Common Language Runtime).Ability to provide evidence, including the ability to alter the evidence provided by the common language runtime.

Toto je výkonné oprávnění, které by mělo být uděleno pouze vysoce důvěryhodnému kódu.This is a powerful permission that should only be granted to highly trusted code.

ControlPolicy 64

Možnost zobrazit a upravit zásady.Ability to view and modify policy.

Toto je výkonné oprávnění, které by mělo být uděleno pouze vysoce důvěryhodnému kódu.This is a powerful permission that should only be granted to highly trusted code.

ControlPrincipal 512

Možnost manipulovat s objektem zabezpečení.Ability to manipulate the principal object.

ControlThread 16

Možnost používat určité pokročilé operace s vlákny.Ability to use certain advanced operations on threads.

Execution 8

Oprávnění ke spuštění kódu.Permission for the code to run. Bez tohoto oprávnění nebude spravovaný kód proveden.Without this permission, managed code will not be executed.

Tento příznak nemá žádný vliv, pokud se používá dynamicky s modifikátory zásobníku Deny() , jako jsou, Assert() a PermitOnly() .This flag has no effect when used dynamically with stack modifiers such as Deny(), Assert(), and PermitOnly().

Infrastructure 4096

Oprávnění k připojení kódu do infrastruktury modulu CLR (Common Language Runtime), jako je například přidání jímky kontextu vzdálené komunikace, jímky zástupné a dynamické jímky.Permission to plug code into the common language runtime infrastructure, such as adding Remoting Context Sinks, Envoy Sinks and Dynamic Sinks.

NoFlags 0

Přístup bez zabezpečení.No security access.

RemotingConfiguration 2048

Oprávnění ke konfiguraci typů a kanálů vzdálené komunikace.Permission to configure Remoting types and channels.

SerializationFormatter 128

Schopnost poskytovat služby serializace.Ability to provide serialization services. Používá se ve formátovacích modulech serializace.Used by serialization formatters.

SkipVerification 4

Možnost přeskočit ověření kódu v tomto sestavení.Ability to skip verification of code in this assembly. Kód, který je neověřitelný, lze spustit, pokud je toto oprávnění uděleno.Code that is unverifiable can be run if this permission is granted.

Toto je výkonné oprávnění, které by mělo být uděleno pouze pro vysoce důvěryhodný kód.This is a powerful permission that should be granted only to highly trusted code.

Tento příznak nemá žádný vliv, pokud se používá dynamicky s modifikátory zásobníku Deny() , jako jsou, Assert() a PermitOnly() .This flag has no effect when used dynamically with stack modifiers such as Deny(), Assert(), and PermitOnly().

UnmanagedCode 2

Schopnost volat nespravovaný kód.Ability to call unmanaged code.

Vzhledem k tomu, že nespravovaný kód potenciálně umožňuje obejít jiná oprávnění, jedná se o nebezpečné oprávnění, které by mělo být uděleno pouze vysoce důvěryhodnému kódu.Since unmanaged code potentially allows other permissions to be bypassed, this is a dangerous permission that should only be granted to highly trusted code. Používá se pro tyto aplikace jako volání nativního kódu pomocí PInvoke nebo pomocí zprostředkovatele komunikace s objekty COM.It is used for such applications as calling native code using PInvoke or using COM interop.

Příklady

Následující příklad ukazuje použití SecurityPermissionFlag výčtu k odepření a vyžádání oprávnění zabezpečení:The following example shows the use of the SecurityPermissionFlag enumeration to deny and demand security permissions:

// This sample demonstrates the use of the SecurityPermissionAttribute.
using namespace System;
using namespace System::Security::Permissions;
using namespace System::Security;
class MyClass
{
public:
  static void PermissionDemo()
  {
   try
   {
     DenySecurityPermissions();
     DenyAllSecurityPermissions();
     DoNotDenySecurityPermissions();
   }
   catch ( Exception^ e ) 
   {
     Console::WriteLine( e->Message );
   }

  }


  // This method demonstrates the use of the SecurityPermissionAttribute to deny individual security permissions.
  // Set the Assertion property.
  [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction::Deny,Assertion=true)]
  // Set the ControlAppDomain property.
  [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction::Deny,ControlAppDomain=true)]
  // Set the ControlDomainPolicy property.
  [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction::Deny,ControlDomainPolicy=true)]
  [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction::Deny,ControlEvidence=true)]
  // Set the ControlEvidence property.
  [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction::Deny,ControlPolicy=true)]
  // Set the ControlPolicy property.
  [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction::Deny,ControlPrincipal=true)]
  // Set the ControlPrincipal property.
  // Set the ControlThread property.
  [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction::Deny,ControlThread=true)]
  // Set the Execution property.
  [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction::Deny,Execution=true)]
  // Set the Flags property.
  [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction::Deny,Flags=SecurityPermissionFlag::NoFlags)]
  // Set the Infrastructure property.
  [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction::Deny,Infrastructure=true)]
  // Set the RemotingConfiguration property.
  [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction::Deny,RemotingConfiguration=true)]
  // Set the SerializationFormatter property.
  [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction::Deny,SerializationFormatter=true)]
  // Set the SkipVerification property.
  [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction::Deny,SkipVerification=true)]
  // Set the UnmanagedCode property.
  [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction::Deny,UnmanagedCode=true)]

  static void DenySecurityPermissions()
  {
   Console::WriteLine( "Executing DenySecurityPermissions." );
   Console::WriteLine( "Denied all permissions individually." );
   TestSecurityPermissions();
  }


  // This method demonstrates the use of SecurityPermissionFlag::AllFlags to deny all security permissions.

  [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction::Deny,Flags=SecurityPermissionFlag::AllFlags)]
  static void DenyAllSecurityPermissions()
  {
   Console::WriteLine( "\nExecuting DenyAllSecurityPermissions." );
   Console::WriteLine( "Denied all permissions using SecurityPermissionFlag::AllFlags." );
   TestSecurityPermissions();
  }


  // This method demonstrates the effect of not denying security permissions.
  static void DoNotDenySecurityPermissions()
  {
   Console::WriteLine( "\nExecuting DoNotDenySecurityPermissions." );
   Console::WriteLine( "No permissions have been denied." );
   DemandSecurityPermissions();
  }

  static void TestSecurityPermissions()
  {
   Console::WriteLine( "\nExecuting TestSecurityPermissions.\n" );
   try
   {
     SecurityPermission^ sp = gcnew SecurityPermission( SecurityPermissionFlag::Assertion );
     Console::WriteLine( "Demanding SecurityPermissionFlag::Assertion" );
     
     // This demand should cause an exception.
     sp->Demand();
     
     // The TestFailed method is called if an exception is not thrown.
     TestFailed();
   }
   catch ( Exception^ e ) 
   {
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::Assertion failed: {0}", e->Message );
   }

   try
   {
     SecurityPermission^ sp = gcnew SecurityPermission( SecurityPermissionFlag::ControlAppDomain );
     Console::WriteLine( "Demanding SecurityPermissionFlag::ControlAppDomain" );
     sp->Demand();
     TestFailed();
   }
   catch ( Exception^ e ) 
   {
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::ControlAppDomain failed: {0}", e->Message );
   }

   try
   {
     SecurityPermission^ sp = gcnew SecurityPermission( SecurityPermissionFlag::ControlDomainPolicy );
     Console::WriteLine( "Demanding SecurityPermissionFlag::ControlDomainPolicy" );
     sp->Demand();
     TestFailed();
   }
   catch ( Exception^ e ) 
   {
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::ControlDomainPolicy failed: {0}", e->Message );
   }

   try
   {
     SecurityPermission^ sp = gcnew SecurityPermission( SecurityPermissionFlag::ControlEvidence );
     Console::WriteLine( "Demanding SecurityPermissionFlag::ControlEvidence" );
     sp->Demand();
     TestFailed();
   }
   catch ( Exception^ e ) 
   {
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::ControlEvidence failed: {0}", e->Message );
   }

   try
   {
     SecurityPermission^ sp = gcnew SecurityPermission( SecurityPermissionFlag::ControlPolicy );
     Console::WriteLine( "Demanding SecurityPermissionFlag::ControlPolicy" );
     sp->Demand();
     TestFailed();
   }
   catch ( Exception^ e ) 
   {
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::ControlPolicy failed: {0}", e->Message );
   }

   try
   {
     SecurityPermission^ sp = gcnew SecurityPermission( SecurityPermissionFlag::ControlPrincipal );
     Console::WriteLine( "Demanding SecurityPermissionFlag::ControlPrincipal" );
     sp->Demand();
     TestFailed();
   }
   catch ( Exception^ e ) 
   {
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::ControlPrincipal failed: {0}", e->Message );
   }

   try
   {
     SecurityPermission^ sp = gcnew SecurityPermission( SecurityPermissionFlag::ControlThread );
     Console::WriteLine( "Demanding SecurityPermissionFlag::ControlThread" );
     sp->Demand();
     TestFailed();
   }
   catch ( Exception^ e ) 
   {
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::ControlThread failed: {0}", e->Message );
   }

   try
   {
     SecurityPermission^ sp = gcnew SecurityPermission( SecurityPermissionFlag::Execution );
     Console::WriteLine( "Demanding SecurityPermissionFlag::Execution" );
     sp->Demand();
     TestFailed();
   }
   catch ( Exception^ e ) 
   {
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::Execution failed: {0}", e->Message );
   }

   try
   {
     SecurityPermission^ sp = gcnew SecurityPermission( SecurityPermissionFlag::Infrastructure );
     Console::WriteLine( "Demanding SecurityPermissionFlag::Infrastructure" );
     sp->Demand();
     TestFailed();
   }
   catch ( Exception^ e ) 
   {
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::Infrastructure failed: {0}", e->Message );
   }

   try
   {
     SecurityPermission^ sp = gcnew SecurityPermission( SecurityPermissionFlag::RemotingConfiguration );
     Console::WriteLine( "Demanding SecurityPermissionFlag::RemotingConfiguration" );
     sp->Demand();
     TestFailed();
   }
   catch ( Exception^ e ) 
   {
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::RemotingConfiguration failed: {0}", e->Message );
   }

   try
   {
     SecurityPermission^ sp = gcnew SecurityPermission( SecurityPermissionFlag::SerializationFormatter );
     Console::WriteLine( "Demanding SecurityPermissionFlag::SerializationFormatter" );
     sp->Demand();
     TestFailed();
   }
   catch ( Exception^ e ) 
   {
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::SerializationFormatter failed: {0}", e->Message );
   }

   try
   {
     SecurityPermission^ sp = gcnew SecurityPermission( SecurityPermissionFlag::SkipVerification );
     Console::WriteLine( "Demanding SecurityPermissionFlag::SkipVerification" );
     sp->Demand();
     TestFailed();
   }
   catch ( Exception^ e ) 
   {
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::SkipVerification failed: {0}", e->Message );
   }

   try
   {
     SecurityPermission^ sp = gcnew SecurityPermission( SecurityPermissionFlag::UnmanagedCode );
     Console::WriteLine( "Demanding SecurityPermissionFlag::UnmanagedCode" );
     
     // This demand should cause an exception.
     sp->Demand();
     
     // The TestFailed method is called if an exception is not thrown.
     TestFailed();
   }
   catch ( Exception^ e ) 
   {
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::UnmanagedCode failed: {0}", e->Message );
   }

  }

  static void TestFailed()
  {
   Console::WriteLine( "In TestFailed method." );
   Console::WriteLine( "Throwing an exception." );
   throw gcnew Exception;
  }
  
  static void DemandSecurityPermissions()
  {
   Console::WriteLine( "\nExecuting DemandSecurityPermissions.\n" );
   try
   {
     SecurityPermission^ sp = gcnew SecurityPermission( SecurityPermissionFlag::Assertion );
     Console::WriteLine( "Demanding SecurityPermissionFlag::Assertion" );
     sp->Demand();
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::Assertion succeeded." );
   }
   catch ( Exception^ e ) 
   {
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::Assertion failed: {0}", e->Message );
   }

   try
   {
     SecurityPermission^ sp = gcnew SecurityPermission( SecurityPermissionFlag::ControlAppDomain );
     Console::WriteLine( "Demanding SecurityPermissionFlag::ControlAppDomain" );
     sp->Demand();
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::ControlAppDomain succeeded." );
   }
   catch ( Exception^ e ) 
   {
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::ControlAppDomain failed: {0}", e->Message );
   }

   try
   {
     SecurityPermission^ sp = gcnew SecurityPermission( SecurityPermissionFlag::ControlDomainPolicy );
     Console::WriteLine( "Demanding SecurityPermissionFlag::ControlDomainPolicy" );
     sp->Demand();
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::ControlDomainPolicy succeeded." );
   }
   catch ( Exception^ e ) 
   {
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::ControlDomainPolicy failed: {0}", e->Message );
   }

   try
   {
     SecurityPermission^ sp = gcnew SecurityPermission( SecurityPermissionFlag::ControlEvidence );
     Console::WriteLine( "Demanding SecurityPermissionFlag::ControlEvidence" );
     sp->Demand();
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::ControlEvidence succeeded." );
   }
   catch ( Exception^ e ) 
   {
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::ControlEvidence failed: {0}", e->Message );
   }

   try
   {
     SecurityPermission^ sp = gcnew SecurityPermission( SecurityPermissionFlag::ControlPolicy );
     Console::WriteLine( "Demanding SecurityPermissionFlag::ControlPolicy" );
     sp->Demand();
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::ControlPolicy succeeded." );
   }
   catch ( Exception^ e ) 
   {
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::ControlPolicy failed: {0}", e->Message );
   }

   try
   {
     SecurityPermission^ sp = gcnew SecurityPermission( SecurityPermissionFlag::ControlPrincipal );
     Console::WriteLine( "Demanding SecurityPermissionFlag::ControlPrincipal" );
     sp->Demand();
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::ControlPrincipal succeeded." );
   }
   catch ( Exception^ e ) 
   {
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::ControlPrincipal failed: {0}", e->Message );
   }

   try
   {
     SecurityPermission^ sp = gcnew SecurityPermission( SecurityPermissionFlag::ControlThread );
     Console::WriteLine( "Demanding SecurityPermissionFlag::ControlThread" );
     sp->Demand();
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::ControlThread succeeded." );
   }
   catch ( Exception^ e ) 
   {
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::ControlThread failed: {0}", e->Message );
   }

   try
   {
     SecurityPermission^ sp = gcnew SecurityPermission( SecurityPermissionFlag::Execution );
     Console::WriteLine( "Demanding SecurityPermissionFlag::Execution" );
     sp->Demand();
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::Execution succeeded." );
   }
   catch ( Exception^ e ) 
   {
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::Execution failed: {0}", e->Message );
   }

   try
   {
     SecurityPermission^ sp = gcnew SecurityPermission( SecurityPermissionFlag::Infrastructure );
     Console::WriteLine( "Demanding SecurityPermissionFlag::Infrastructure" );
     sp->Demand();
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::Infrastructure succeeded." );
   }
   catch ( Exception^ e ) 
   {
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::Infrastructure failed: {0}", e->Message );
   }

   try
   {
     SecurityPermission^ sp = gcnew SecurityPermission( SecurityPermissionFlag::RemotingConfiguration );
     Console::WriteLine( "Demanding SecurityPermissionFlag::RemotingConfiguration" );
     sp->Demand();
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::RemotingConfiguration succeeded." );
   }
   catch ( Exception^ e ) 
   {
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::RemotingConfiguration failed: {0}", e->Message );
   }

   try
   {
     SecurityPermission^ sp = gcnew SecurityPermission( SecurityPermissionFlag::SerializationFormatter );
     Console::WriteLine( "Demanding SecurityPermissionFlag::SerializationFormatter" );
     sp->Demand();
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::SerializationFormatter succeeded." );
   }
   catch ( Exception^ e ) 
   {
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::SerializationFormatter failed: {0}", e->Message );
   }

   try
   {
     SecurityPermission^ sp = gcnew SecurityPermission( SecurityPermissionFlag::SkipVerification );
     Console::WriteLine( "Demanding SecurityPermissionFlag::SkipVerification" );
     sp->Demand();
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::SkipVerification succeeded." );
   }
   catch ( Exception^ e ) 
   {
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::SkipVerification failed: {0}", e->Message );
   }

   try
   {
     SecurityPermission^ sp = gcnew SecurityPermission( SecurityPermissionFlag::UnmanagedCode );
     Console::WriteLine( "Demanding SecurityPermissionFlag::UnmanagedCode" );
     sp->Demand();
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::UnmanagedCode succeeded." );
   }
   catch ( Exception^ e ) 
   {
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::UnmanagedCode failed: {0}", e->Message );
   }

  }

};

int main()
{
  MyClass::PermissionDemo();
}

// This sample demonstrates the use of the SecurityPermissionAttribute.

using System;
using System.Security.Permissions;
using System.Security;

class MyClass
{
  public static void PermissionDemo()
  {
    try
    {
      DenySecurityPermissions();
      DenyAllSecurityPermissions();
      DoNotDenySecurityPermissions();
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine(e.Message.ToString());
    }
  }

  // This method demonstrates the use of the SecurityPermissionAttribute to deny individual security permissions.
  // Set the Assertion property.
  [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Deny, Assertion = true)]
    // Set the ControlAppDomain property.
  [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Deny, ControlAppDomain = true)]
    // Set the ControlDomainPolicy property.
  [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Deny, ControlDomainPolicy = true)]
    // Set the ControlEvidence property.
  [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Deny, ControlEvidence = true)]
    // Set the ControlPolicy property.
  [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Deny, ControlPolicy = true)]
    // Set the ControlPrincipal property.
  [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Deny, ControlPrincipal = true)]
    // Set the ControlThread property.
  [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Deny, ControlThread = true)]
    // Set the Execution property.
  [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Deny, Execution = true)]
    // Set the Flags property.
  [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Deny, Flags = SecurityPermissionFlag.NoFlags)]
    // Set the Infrastructure property.
  [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Deny, Infrastructure = true)]
    // Set the RemotingConfiguration property.
  [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Deny, RemotingConfiguration = true)]
    // Set the SerializationFormatter property.
  [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Deny, SerializationFormatter = true)]
    // Set the SkipVerification property.
  [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Deny, SkipVerification = true)]
    // Set the UnmanagedCode property.
  [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Deny, UnmanagedCode = true)]

  public static void DenySecurityPermissions()
  {
    Console.WriteLine("Executing DenySecurityPermissions.");
    Console.WriteLine("Denied all permissions individually.");
    TestSecurityPermissions();
  }

  // This method demonstrates the use of SecurityPermissionFlag.AllFlags to deny all security permissions.
  [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Deny, Flags = SecurityPermissionFlag.AllFlags)]
  public static void DenyAllSecurityPermissions()
  {
    Console.WriteLine("\nExecuting DenyAllSecurityPermissions.");
    Console.WriteLine("Denied all permissions using SecurityPermissionFlag.AllFlags.");
    TestSecurityPermissions();
  }

  // This method demonstrates the effect of not denying security permissions.
  public static void DoNotDenySecurityPermissions()
  {
    Console.WriteLine("\nExecuting DoNotDenySecurityPermissions.");
    Console.WriteLine("No permissions have been denied.");
    DemandSecurityPermissions();
  }

  public static void TestSecurityPermissions()
  {
    Console.WriteLine("\nExecuting TestSecurityPermissions.\n");
    try
    {
      SecurityPermission sp =
        new SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.Assertion);
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.Assertion");
      // This demand should cause an exception.
      sp.Demand();
      // The TestFailed method is called if an exception is not thrown.
      TestFailed();
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.Assertion failed: " + e.Message);
    }
    try
    {
      SecurityPermission sp =
        new SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.ControlAppDomain);
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.ControlAppDomain");
      sp.Demand();
      TestFailed();
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlAppDomain failed: " + e.Message);
    }
    try
    {
      SecurityPermission sp =
        new SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.ControlDomainPolicy);
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.ControlDomainPolicy");
      sp.Demand();
      TestFailed();
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlDomainPolicy failed: " + e.Message);
    }
    try
    {
      SecurityPermission sp =
        new SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.ControlEvidence);
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.ControlEvidence");
      sp.Demand();
      TestFailed();
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlEvidence failed: " + e.Message);
    }
    try
    {
      SecurityPermission sp =
        new SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.ControlPolicy);
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.ControlPolicy");
      sp.Demand();
      TestFailed();
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlPolicy failed: " + e.Message);
    }
    try
    {
      SecurityPermission sp =
        new SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.ControlPrincipal);
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.ControlPrincipal");
      sp.Demand();
      TestFailed();
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlPrincipal failed: " + e.Message);
    }
    try
    {
      SecurityPermission sp =
        new SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.ControlThread);
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.ControlThread");
      sp.Demand();
      TestFailed();
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlThread failed: " + e.Message);
    }
    try
    {
      SecurityPermission sp =
        new SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.Execution);
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.Execution");
      sp.Demand();
      TestFailed();
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.Execution failed: " + e.Message);
    }
    try
    {
      SecurityPermission sp =
        new SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.Infrastructure);
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.Infrastructure");
      sp.Demand();
      TestFailed();
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.Infrastructure failed: " + e.Message);
    }
    try
    {
      SecurityPermission sp =
        new SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.RemotingConfiguration);
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.RemotingConfiguration");
      sp.Demand();
      TestFailed();
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.RemotingConfiguration failed: " + e.Message);
    }
    try
    {
      SecurityPermission sp =
        new SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.SerializationFormatter);
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.SerializationFormatter");
      sp.Demand();
      TestFailed();
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.SerializationFormatter failed: " + e.Message);
    }
    try
    {
      SecurityPermission sp =
        new SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.SkipVerification);
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.SkipVerification");
      sp.Demand();
      TestFailed();
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.SkipVerification failed: " + e.Message);
    }
    try
    {
      SecurityPermission sp =
        new SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.UnmanagedCode);
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.UnmanagedCode");
      // This demand should cause an exception.
      sp.Demand();
      // The TestFailed method is called if an exception is not thrown.
      TestFailed();
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.UnmanagedCode failed: " + e.Message);
    }
  }

  public static void TestFailed()
  {
    Console.WriteLine("In TestFailed method.");
    Console.WriteLine("Throwing an exception.");
    throw new Exception();
  }
  
  public static void DemandSecurityPermissions()
  {
    Console.WriteLine("\nExecuting DemandSecurityPermissions.\n");
    try
    {
      SecurityPermission sp =
        new SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.Assertion);
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.Assertion");
      sp.Demand();
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.Assertion succeeded.");
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.Assertion failed: " + e.Message);
    }
    try
    {
      SecurityPermission sp =
        new SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.ControlAppDomain);
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.ControlAppDomain");
      sp.Demand();
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlAppDomain succeeded.");
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlAppDomain failed: " + e.Message);
    }
    try
    {
      SecurityPermission sp =
        new SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.ControlDomainPolicy);
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.ControlDomainPolicy");
      sp.Demand();
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlDomainPolicy succeeded.");
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlDomainPolicy failed: " + e.Message);
    }
    try
    {
      SecurityPermission sp =
        new SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.ControlEvidence);
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.ControlEvidence");
      sp.Demand();
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlEvidence succeeded.");
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlEvidence failed: " + e.Message);
    }
    try
    {
      SecurityPermission sp =
        new SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.ControlPolicy);
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.ControlPolicy");
      sp.Demand();
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlPolicy succeeded.");
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlPolicy failed: " + e.Message);
    }
    try
    {
      SecurityPermission sp =
        new SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.ControlPrincipal);
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.ControlPrincipal");
      sp.Demand();
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlPrincipal succeeded.");
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlPrincipal failed: " + e.Message);
    }
    try
    {
      SecurityPermission sp =
        new SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.ControlThread);
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.ControlThread");
      sp.Demand();
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlThread succeeded.");
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlThread failed: " + e.Message);
    }
    try
    {
      SecurityPermission sp =
        new SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.Execution);
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.Execution");
      sp.Demand();
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.Execution succeeded.");
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.Execution failed: " + e.Message);
    }
    try
    {
      SecurityPermission sp =
        new SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.Infrastructure);
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.Infrastructure");
      sp.Demand();
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.Infrastructure succeeded.");
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.Infrastructure failed: " + e.Message);
    }
    try
    {
      SecurityPermission sp =
        new SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.RemotingConfiguration);
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.RemotingConfiguration");
      sp.Demand();
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.RemotingConfiguration succeeded.");
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.RemotingConfiguration failed: " + e.Message);
    }
    try
    {
      SecurityPermission sp =
        new SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.SerializationFormatter);
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.SerializationFormatter");
      sp.Demand();
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.SerializationFormatter succeeded.");
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.SerializationFormatter failed: " + e.Message);
    }
    try
    {
      SecurityPermission sp =
        new SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.SkipVerification);
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.SkipVerification");
      sp.Demand();
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.SkipVerification succeeded.");
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.SkipVerification failed: " + e.Message);
    }
    try
    {
      SecurityPermission sp =
        new SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.UnmanagedCode);
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.UnmanagedCode");
      sp.Demand();
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.UnmanagedCode succeeded.");
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.UnmanagedCode failed: " + e.Message);
    }
  }

  static void Main(string[] args)
  {
    PermissionDemo();
  }
}
' This sample demonstrates the use of the SecurityPermissionAttribute.
Imports System.Security.Permissions
Imports System.Security

Class [MyClass]

  Public Shared Sub PermissionDemo()
    Try
      DenySecurityPermissions()
      DenyAllSecurityPermissions()
      DoNotDenySecurityPermissions()
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(e.Message.ToString())
    End Try
  End Sub
  ' This method demonstrates the use of the SecurityPermissionAttribute to deny individual security permissions.
  ' Set the Assertion,UnmanagedCode, ControlAppDomain, ControlDomainPolicy, ontrolEvidence, 
  ' ControlPolicy, ControlPrincipal, ControlThread, Execution, Flags, Infrastructure, 
  ' RemotingConfiguration, SerializationFormatter, and SkipVerification properties.
  <SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Deny, Assertion:=True), _
  SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Deny, ControlAppDomain:=True), _
  SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Deny, ControlDomainPolicy:=True), _
  SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Deny, ControlEvidence:=True), _
  SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Deny, ControlPolicy:=True), _
  SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Deny, ControlPrincipal:=True), _
  SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Deny, ControlThread:=True), _
  SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Deny, Execution:=True), _
  SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Deny, Flags:=SecurityPermissionFlag.NoFlags), _
  SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Deny, Infrastructure:=True), _
  SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Deny, RemotingConfiguration:=True), _
  SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Deny, SerializationFormatter:=True), _
  SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Deny, SkipVerification:=True), _
  SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Deny, UnmanagedCode:=True)> _
  Public Shared Sub DenySecurityPermissions()
    Console.WriteLine("Executing DenySecurityPermissions.")
    Console.WriteLine("Denied all permissions individually.")
    TestSecurityPermissions()
  End Sub


  ' This method demonstrates the use of SecurityPermissionFlag.AllFlags to deny all security permissions.
  <SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Deny, Flags:=SecurityPermissionFlag.AllFlags)> _
  Public Shared Sub DenyAllSecurityPermissions()
    Console.WriteLine(ControlChars.Lf & "Executing DenyAllSecurityPermissions.")
    Console.WriteLine("Denied all permissions using SecurityPermissionFlag.AllFlags.")
    TestSecurityPermissions()
  End Sub


  ' This method demonstrates the effect of not denying security permissions.
  Public Shared Sub DoNotDenySecurityPermissions()
    Console.WriteLine(ControlChars.Lf & "Executing DoNotDenySecurityPermissions.")
    Console.WriteLine("No permissions have been denied.")
    DemandSecurityPermissions()
  End Sub


  Public Shared Sub TestSecurityPermissions()
    Console.WriteLine(ControlChars.Lf & "Executing TestSecurityPermissions." & ControlChars.Lf)
    Try
      Dim sp As New SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.Assertion)
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.Assertion")
      ' This demand should cause an exception.
      sp.Demand()
      ' The TestFailed method is called if an exception is not thrown.
      TestFailed()
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(("Demand for SecurityPermissionFlag.Assertion failed: " & e.Message))
    End Try
    Try
      Dim sp As New SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.ControlAppDomain)
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.ControlAppDomain")
      sp.Demand()
      TestFailed()
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlAppDomain failed: " & e.Message))
    End Try
    Try
      Dim sp As New SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.ControlDomainPolicy)
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.ControlDomainPolicy")
      sp.Demand()
      TestFailed()
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlDomainPolicy failed: " & e.Message))
    End Try
    Try
      Dim sp As New SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.ControlEvidence)
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.ControlEvidence")
      sp.Demand()
      TestFailed()
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlEvidence failed: " & e.Message))
    End Try
    Try
      Dim sp As New SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.ControlPolicy)
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.ControlPolicy")
      sp.Demand()
      TestFailed()
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlPolicy failed: " & e.Message))
    End Try
    Try
      Dim sp As New SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.ControlPrincipal)
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.ControlPrincipal")
      sp.Demand()
      TestFailed()
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlPrincipal failed: " & e.Message))
    End Try
    Try
      Dim sp As New SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.ControlThread)
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.ControlThread")
      sp.Demand()
      TestFailed()
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlThread failed: " & e.Message))
    End Try
    Try
      Dim sp As New SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.Execution)
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.Execution")
      sp.Demand()
      TestFailed()
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(("Demand for SecurityPermissionFlag.Execution failed: " & e.Message))
    End Try
    Try
      Dim sp As New SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.Infrastructure)
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.Infrastructure")
      sp.Demand()
      TestFailed()
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(("Demand for SecurityPermissionFlag.Infrastructure failed: " & e.Message))
    End Try
    Try
      Dim sp As New SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.RemotingConfiguration)
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.RemotingConfiguration")
      sp.Demand()
      TestFailed()
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(("Demand for SecurityPermissionFlag.RemotingConfiguration failed: " & e.Message))
    End Try
    Try
      Dim sp As New SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.SerializationFormatter)
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.SerializationFormatter")
      sp.Demand()
      TestFailed()
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(("Demand for SecurityPermissionFlag.SerializationFormatter failed: " & e.Message))
    End Try
    Try
      Dim sp As New SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.SkipVerification)
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.SkipVerification")
      sp.Demand()
      TestFailed()
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(("Demand for SecurityPermissionFlag.SkipVerification failed: " & e.Message))
    End Try
    Try
      Dim sp As New SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.UnmanagedCode)
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.UnmanagedCode")
      ' This demand should cause an exception.
      sp.Demand()
      ' The TestFailed method is called if an exception is not thrown.
      TestFailed()
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(("Demand for SecurityPermissionFlag.UnmanagedCode failed: " & e.Message))
    End Try
  End Sub


  Public Shared Sub TestFailed()
    Console.WriteLine("In TestFailed method.")
    Console.WriteLine("Throwing an exception.")
    Throw New Exception()
  End Sub

  Public Shared Sub DemandSecurityPermissions()
    Console.WriteLine(ControlChars.Lf & "Executing DemandSecurityPermissions." & ControlChars.Lf)
    Try
      Dim sp As New SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.Assertion)
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.Assertion")
      sp.Demand()
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.Assertion succeeded.")
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(("Demand for SecurityPermissionFlag.Assertion failed: " & e.Message))
    End Try
    Try
      Dim sp As New SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.ControlAppDomain)
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.ControlAppDomain")
      sp.Demand()
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlAppDomain succeeded.")
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlAppDomain failed: " & e.Message))
    End Try
    Try
      Dim sp As New SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.ControlDomainPolicy)
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.ControlDomainPolicy")
      sp.Demand()
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlDomainPolicy succeeded.")
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlDomainPolicy failed: " & e.Message))
    End Try
    Try
      Dim sp As New SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.ControlEvidence)
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.ControlEvidence")
      sp.Demand()
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlEvidence succeeded.")
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlEvidence failed: " & e.Message))
    End Try
    Try
      Dim sp As New SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.ControlPolicy)
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.ControlPolicy")
      sp.Demand()
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlPolicy succeeded.")
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlPolicy failed: " & e.Message))
    End Try
    Try
      Dim sp As New SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.ControlPrincipal)
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.ControlPrincipal")
      sp.Demand()
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlPrincipal succeeded.")
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlPrincipal failed: " & e.Message))
    End Try
    Try
      Dim sp As New SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.ControlThread)
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.ControlThread")
      sp.Demand()
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlThread succeeded.")
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlThread failed: " & e.Message))
    End Try
    Try
      Dim sp As New SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.Execution)
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.Execution")
      sp.Demand()
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.Execution succeeded.")
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(("Demand for SecurityPermissionFlag.Execution failed: " & e.Message))
    End Try
    Try
      Dim sp As New SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.Infrastructure)
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.Infrastructure")
      sp.Demand()
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.Infrastructure succeeded.")
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(("Demand for SecurityPermissionFlag.Infrastructure failed: " & e.Message))
    End Try
    Try
      Dim sp As New SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.RemotingConfiguration)
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.RemotingConfiguration")
      sp.Demand()
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.RemotingConfiguration succeeded.")
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(("Demand for SecurityPermissionFlag.RemotingConfiguration failed: " & e.Message))
    End Try
    Try
      Dim sp As New SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.SerializationFormatter)
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.SerializationFormatter")
      sp.Demand()
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.SerializationFormatter succeeded.")
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(("Demand for SecurityPermissionFlag.SerializationFormatter failed: " & e.Message))
    End Try
    Try
      Dim sp As New SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.SkipVerification)
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.SkipVerification")
      sp.Demand()
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.SkipVerification succeeded.")
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(("Demand for SecurityPermissionFlag.SkipVerification failed: " & e.Message))
    End Try
    Try
      Dim sp As New SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.UnmanagedCode)
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.UnmanagedCode")
      sp.Demand()
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.UnmanagedCode succeeded.")
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(("Demand for SecurityPermissionFlag.UnmanagedCode failed: " & e.Message))
    End Try
  End Sub

  Overloads Shared Sub Main(ByVal args() As String)
    PermissionDemo()
  End Sub
End Class

Poznámky

Tento výčet používá SecurityPermission .This enumeration is used by SecurityPermission.

Upozornění

Mnohé z těchto příznaků jsou výkonné a měly by být uděleny pouze vysoce důvěryhodnému kódu.Many of these flags are powerful and should only be granted to highly trusted code.

Platí pro

Viz také