CodeConnectAccess.Port Vlastnost

Definice

Získá port reprezentovaný aktuální instancí.

public:
 property int Port { int get(); };
public int Port { get; }
member this.Port : int
Public ReadOnly Property Port As Integer

Hodnota vlastnosti

Int32

Hodnota Int32 , která identifikuje port počítače použitý ve spojení s Scheme vlastností.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje zobrazení hodnoty této vlastnosti.


static void DisplayProperties (CodeConnectAccess^ access)
{
    Console::WriteLine("Scheme:{0} Port: {1}", 
        access->Scheme, access->Port);
}
public static void DisplayProperties (CodeConnectAccess access)
{
    Console.WriteLine("Scheme:{0} Port: {1}", access.Scheme, access.Port);
}

Poznámky

Hodnoty portů jsou mezi 0 a 65 535. Hodnota portu je zadána při vytváření instance CodeConnectAccess.

Platí pro