SiteMembershipCondition.ToString Metoda

Definice

Vytvoří a vrátí řetězcovou reprezentaci podmínky členství.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Návraty

String

Řetězcové vyjádření podmínky členství.

Implementuje

Výjimky

Vlastnost Site je null.

Platí pro