SecurityElement.IsValidAttributeValue(String) Metoda

Definice

Určuje, zda je řetězec platnou hodnotou atributu.Determines whether a string is a valid attribute value.

public:
 static bool IsValidAttributeValue(System::String ^ value);
public static bool IsValidAttributeValue (string value);
static member IsValidAttributeValue : string -> bool
Public Shared Function IsValidAttributeValue (value As String) As Boolean

Parametry

value
String

Hodnota atributu pro otestování platnosti.The attribute value to test for validity.

Návraty

Boolean

truevalueje-li parametr platnou hodnotou atributu XML; v opačném případě false .true if the value parameter is a valid XML attribute value; otherwise, false.

Příklady

Následující kód ukazuje použití IsValidAttributeValue metody k určení, zda je řetězec platnou hodnotou atributu.The following code shows the use of the IsValidAttributeValue method to determine whether a string is a valid attribute value. Tento příklad kódu je součástí většího příkladu, který je k dispozici pro SecurityElement třídu.This code example is part of a larger example provided for the SecurityElement class.

if ( SecurityElement::IsValidAttributeName( attributeName ) &&
       SecurityElement::IsValidAttributeValue( attributeValue ) )
if (SecurityElement.IsValidAttributeName(attributeName) &&
    SecurityElement.IsValidAttributeValue(attributeValue))
If SecurityElement.IsValidAttributeName(attributeName) AndAlso SecurityElement.IsValidAttributeValue(attributeValue) Then

Poznámky

Tato metoda se dá použít k otestování atributu před jeho přidáním do elementu zabezpečení.This method can be used to test an attribute before adding it to a security element.

Platí pro