SecurityException.DenySetInstance Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví odepřené oprávnění zabezpečení, sadu oprávnění nebo kolekci sad oprávnění, která způsobila selhání poptávky.

public:
 property System::Object ^ DenySetInstance { System::Object ^ get(); void set(System::Object ^ value); };
public object? DenySetInstance { get; set; }
public object DenySetInstance { get; set; }
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public object DenySetInstance { get; set; }
member this.DenySetInstance : obj with get, set
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)>]
member this.DenySetInstance : obj with get, set
Public Property DenySetInstance As Object

Hodnota vlastnosti

Object

Objekt kolekce oprávnění, sady oprávnění nebo sady oprávnění.

Atributy

Poznámky

Tato vlastnost obsahuje odepření oprávnění, sadu oprávnění nebo kolekci sady oprávnění, která způsobila selhání kontroly zabezpečení. Jedná se null o výjimky, které nejsou způsobeny zamítnutím. Vlastnost je typu Object , protože může obsahovat oprávnění, sadu oprávnění nebo kolekci sady oprávnění. Chcete-li otestovat typ běhu této vlastnosti, můžete použít Object.GetType metodu nebo konkrétní jazykový operátor, například operátor je v jazyce C# nebo typeOf operátor v Visual Basic.

Platí pro