WebHttpBindingElement.WriteEncoding Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví kódování znaků, které se používá pro text zprávy.Gets or sets the character encoding that is used for the message text.

public:
 property System::Text::Encoding ^ WriteEncoding { System::Text::Encoding ^ get(); void set(System::Text::Encoding ^ value); };
[System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.ServiceModel.Configuration.EncodingConverter))]
[System.Configuration.ConfigurationProperty("writeEncoding", DefaultValue=Mono.Cecil.CustomAttributeArgument)]
public System.Text.Encoding WriteEncoding { get; set; }
[<System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.ServiceModel.Configuration.EncodingConverter))>]
[<System.Configuration.ConfigurationProperty("writeEncoding", DefaultValue=Mono.Cecil.CustomAttributeArgument)>]
member this.WriteEncoding : System.Text.Encoding with get, set
Public Property WriteEncoding As Encoding

Hodnota vlastnosti

Encoding

EncodingKterý označuje kódování používaného znaku.The Encoding that indicates the character encoding that is used. Výchozí formát je UTF8Encoding.The default is UTF8Encoding.

Atributy

Výjimky

Nastavená hodnota je null .The value set is null.

Platí pro