WSDualHttpBindingElement.UseDefaultWebProxy Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví logickou hodnotu, která určuje, jestli se používá automaticky konfigurovaný proxy server HTTP.Gets or sets a boolean value that specifies whether the system's auto-configured HTTP proxy is used.

public:
 property bool UseDefaultWebProxy { bool get(); void set(bool value); };
[System.Configuration.ConfigurationProperty("useDefaultWebProxy", DefaultValue=Mono.Cecil.CustomAttributeArgument)]
public bool UseDefaultWebProxy { get; set; }
[<System.Configuration.ConfigurationProperty("useDefaultWebProxy", DefaultValue=Mono.Cecil.CustomAttributeArgument)>]
member this.UseDefaultWebProxy : bool with get, set
Public Property UseDefaultWebProxy As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud se používá automaticky konfigurovaný proxy server HTTP, v opačném případě false .true if the system's auto-configured HTTP proxy is used; otherwise, false. Výchozí formát je true.The default is true.

Atributy

Platí pro