ChannelDispatcher.Listener Vlastnost

Definice

Získá naslouchací proces přidružený k dispečeru kanálu.Gets the listener associated with the channel dispatcher.

public:
 virtual property System::ServiceModel::Channels::IChannelListener ^ Listener { System::ServiceModel::Channels::IChannelListener ^ get(); };
public override System.ServiceModel.Channels.IChannelListener Listener { get; }
member this.Listener : System.ServiceModel.Channels.IChannelListener
Public Overrides ReadOnly Property Listener As IChannelListener

Hodnota vlastnosti

IChannelListener

IChannelListenerPřidruženo k dispečeru kanálu.The IChannelListener associated with the channel dispatcher.

Příklady

Uri baseAddress = new Uri("http://localhost:8001/Simple");
ServiceHost serviceHost = new ServiceHost(typeof(CalculatorService), baseAddress);

serviceHost.AddServiceEndpoint(
    typeof(ICalculator),
    new WSHttpBinding(),
    "CalculatorServiceObject");

serviceHost.Open();

ChannelDispatcher dispatcher = (ChannelDispatcher)serviceHost.ChannelDispatchers[0];
IChannelListener listener = dispatcher.Listener;
Dim baseAddress As New Uri("http://localhost:8001/Simple")
Dim serviceHost As New ServiceHost(GetType(CalculatorService), baseAddress)

serviceHost.AddServiceEndpoint(GetType(ICalculator), New WSHttpBinding(), "CalculatorServiceObject")

serviceHost.Open()

Dim dispatcher As ChannelDispatcher = CType(serviceHost.ChannelDispatchers(0), ChannelDispatcher)
Dim listener As IChannelListener = dispatcher.Listener

Poznámky

ChannelDispatcherPřidruží k IChannelListener KONKRÉTNÍmu identifikátoru URI s instancí služby.A ChannelDispatcher associates an IChannelListener at a particular URI with an instance of a service.

Platí pro