XPathMessageFilterTable<TFilterData>.IEnumerable.GetEnumerator Metoda

Definice

Vrátí enumerátor, který lze iterovat v tabulce filtru.Returns an enumerator that can iterate through the filter table.

 virtual System::Collections::IEnumerator ^ System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator() = System::Collections::IEnumerable::GetEnumerator;
System.Collections.IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator ();
abstract member System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
override this.System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
Function GetEnumerator () As IEnumerator Implements IEnumerable.GetEnumerator

Návraty

IEnumerator

IEnumerator<T> < Nenašla < Filtr fulltextových > > , který lze použít k iteraci přes tabulku filtru.An IEnumerator<T><KeyValuePair<Filter, FilterData>> that can be used to iterate through the filter table.

Implementuje

Poznámky

Tato metoda implementuje GetEnumerator .This method implements GetEnumerator.

Platí pro