ExtensionCollection<T>.ICollection<IExtension<T>>.IsReadOnly Vlastnost

Definice

Získá informace o tom, zda je kolekce jen pro čtení.Gets whether the collection is read-only.

property bool System::Collections::Generic::ICollection<System::ServiceModel::IExtension<T>>::IsReadOnly { bool get(); };
bool System.Collections.Generic.ICollection<System.ServiceModel.IExtension<T>>.IsReadOnly { get; }
member this.System.Collections.Generic.ICollection<System.ServiceModel.IExtension<T>>.IsReadOnly : bool
 ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean Implements ICollection(Of IExtension(Of T)).IsReadOnly

Hodnota vlastnosti

Boolean

ExtensionCollection<T> vždycky vrátí false .ExtensionCollection<T> always returns false.

Implementuje

Platí pro