DataProtectionSecurityStateEncoder.DecodeSecurityState(Byte[]) Metoda

Definice

Dekóduje stav zabezpečení.Decodes the security state.

protected public:
 override cli::array <System::Byte> ^ DecodeSecurityState(cli::array <System::Byte> ^ data);
protected internal override byte[] DecodeSecurityState (byte[] data);
override this.DecodeSecurityState : byte[] -> byte[]
Protected Friend Overrides Function DecodeSecurityState (data As Byte()) As Byte()

Parametry

data
Byte[]

bytePole, které představuje kódovaný stav zabezpečení.A byte array that represents the encoded security state.

Návraty

Byte[]

bytePole, které představuje dekódování stavu zabezpečení.A byte array that represents the decoded security state.

Platí pro