Span<T>.Equality(Span<T>, Span<T>) Span<T>.Equality(Span<T>, Span<T>) Span<T>.Equality(Span<T>, Span<T>) Span<T>.Equality(Span<T>, Span<T>) Operator

Definice

Vrátí hodnotu, která označuje, zda Span<T> jsou dva objekty stejné.Returns a value that indicates whether two Span<T> objects are equal.

public:
 static bool operator ==(Span<T> left, Span<T> right);
public static bool operator == (Span<T> left, Span<T> right);
static member ( = ) : Span<'T> * Span<'T> -> bool
Public Shared Operator == (left As Span(Of T), right As Span(Of T)) As Boolean

Parametry

left
Span<T> Span<T> Span<T> Span<T>

První rozpětí, které má být porovnáno.The first span to compare.

right
Span<T> Span<T> Span<T> Span<T>

Druhý rozsah, který se má porovnat.The second span to compare.

Návraty

truePokud jsou tyto Span<T> dva objekty stejné, falsev opačném případě.true if the two Span<T> objects are equal; otherwise, false.

Poznámky

Dva Span<T> objekty jsou stejné, pokud mají stejnou délku a odpovídající prvky objektu left a right odkazují na stejnou paměť.Two Span<T> objects are equal if they have the same length and the corresponding elements of left and right point to the same memory. Všimněte si, že test rovnosti se nepokusí zjistit, zda se jedná o stejný obsah.Note that the test for equality does not attempt to determine whether the contents are equal.

Platí pro