Span<T>.ToArray Metoda

Definice

Zkopíruje obsah tohoto rozsahu do nového pole.Copies the contents of this span into a new array.

public:
 cli::array <T> ^ ToArray();
public T[] ToArray ();
member this.ToArray : unit -> 'T[]
Public Function ToArray () As T()

Návraty

T[]

Pole obsahující data v aktuálním rozsahu.An array containing the data in the current span.

Poznámky

Tato metoda provádí přidělení haldy, proto by se měla vyhnout, pokud je to možné.This method performs a heap allocation and therefore should be avoided if possible. V některých případech je to nezbytné v případě, že rozhraní API podporující Span<T> objekty nejsou k dispozici, ale rozhraní API, která pracují s poli.It it sometimes necessary when APIs that support Span<T> objects are not available but APIs that work with arrays are.

Platí pro