String.GetPinnableReference String.GetPinnableReference String.GetPinnableReference String.GetPinnableReference Method

Definice

Vrátí odkaz na prvek řetězce na indexu nula.Returns a reference to the element of the string at index zero.

public:
 char ^ GetPinnableReference();
public ref readonly char GetPinnableReference ();
member this.GetPinnableReference : unit -> char
Public Function GetPinnableReference () As Char

Návraty

Znak představující odkaz na element řetězce na indexu nula.A character representing the reference to the element of the string at index zero.

Výjimky

Poznámky

Metoda vrátí znak, který lze použít pro String připnutí v paměti. GetPinnableReferenceThe GetPinnableReference method returns a character that can be used for pinning a String in memory. Vyžaduje se pro podporu použití String v rámci příkazu fixed.It is required to support the use of a String within a fixed statement.

Platí pro