String.Implicit(String to ReadOnlySpan<Char>) Operátor

Definice

Definuje implicitní převod daného řetězce na rozsah znaků, který je jen pro čtení.Defines an implicit conversion of a given string to a read-only span of characters.

public:
 static operator ReadOnlySpan<char>(System::String ^ value);
public static implicit operator ReadOnlySpan<char> (string value);
static member op_Implicit : string -> ReadOnlySpan<char>
Public Shared Widening Operator CType (value As String) As ReadOnlySpan(Of Char)

Parametry

value
String

Řetězec pro implicitní převod.A string to implicitly convert.

Návraty

Nový rozsah znaků jen pro čtení, který představuje řetězec.A new read-only span of characters representing the string.

Platí pro