String.IEnumerable<Char>.GetEnumerator Metoda

Definice

Vrátí enumerátor, který prochází aktuálním objektem String.Returns an enumerator that iterates through the current String object.

 virtual System::Collections::Generic::IEnumerator<char> ^ System.Collections.Generic.IEnumerable<char>.GetEnumerator() = System::Collections::Generic::IEnumerable<char>::GetEnumerator;
System.Collections.Generic.IEnumerator<char> IEnumerable<char>.GetEnumerator ();
Function GetEnumerator () As IEnumerator(Of Char) Implements IEnumerable(Of Char).GetEnumerator

Návraty

Enumerátor silného typu, který lze použít k iterování v rámci aktuálního objektu String.A strongly-typed enumerator that can be used to iterate through the current String object.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že je instance String přetypování na objekt IEnumerable<T> rozhraní.It can be used only when the String instance is cast to an IEnumerable<T> interface object. Další informace najdete v tématu metoda GetEnumerator.For more information, see the GetEnumerator method.

Platí pro