String.IConvertible.ToString(IFormatProvider) Metoda

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToString(IFormatProvider).For a description of this member, see ToString(IFormatProvider).

 virtual System::String ^ System.IConvertible.ToString(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToString;
string IConvertible.ToString (IFormatProvider provider);
Function ToString (provider As IFormatProvider) As String Implements IConvertible.ToString

Parametry

provider
IFormatProvider

Objekt, který poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.An object that supplies culture-specific formatting information.

-nebo--or-

null použít konvence formátování aktuální jazykové verze.null to use the formatting conventions of the current culture.

Návraty

Instance String odpovídá hodnotě této instance.A String instance equivalent to the value of this instance.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že je instance přetypování na rozhraní .It can be used only when the instance is cast to an interface.

Platí pro