EncodingExtensions.GetString(Encoding, ReadOnlySequence<Byte>) Metoda

Definice

Dekóduje zadaný ReadOnlySequence<T> do a String pomocí zadaného Encoding .Decodes the specified ReadOnlySequence<T> into a String using the specified Encoding.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::String ^ GetString(System::Text::Encoding ^ encoding, System::Buffers::ReadOnlySequence<System::Byte> % bytes);
public static string GetString (this System.Text.Encoding encoding, ref System.Buffers.ReadOnlySequence<byte>? bytes);
static member GetString : System.Text.Encoding * ReadOnlySequence -> string
<Extension()>
Public Function GetString (encoding As Encoding, ByRef bytes As ReadOnlySequence(Of Byte)) As String

Parametry

encoding
Encoding

Kódování, které představuje způsob kódování dat v nástroji bytes .The encoding that represents how the data in bytes is encoded.

bytes
ReadOnlySequence<Byte>

Sekvence, která se má dekódovat do znakůThe sequence to decode into characters.

Návraty

String

A String který představuje Dekódovatelné obsah bytes .A String which represents the decoded contents of bytes.

Výjimky

bytes obsahuje data, která nelze dekódovat a která encoding jsou nakonfigurované k vyvolání, když jsou taková data zobrazena.bytes contains data that cannot be decoded and encoding is configured to throw when such data is seen.

Platí pro