JsonCommentHandling Výčet

Definice

Definuje způsob, jakým Utf8JsonReader Struktura zpracovává komentáře.Defines how the Utf8JsonReader struct handles comments.

public enum class JsonCommentHandling
public enum JsonCommentHandling
type JsonCommentHandling = 
Public Enum JsonCommentHandling
Dědičnost
JsonCommentHandling

Pole

Allow 2

Povoluje komentáře v rámci vstupu JSON a považují je za platné tokeny.Allows comments within the JSON input and treats them as valid tokens. Při čtení má volající přístup k hodnotám komentářů.While reading, the caller can access the comment values.

Disallow 0

Nepovoluje komentáře v rámci vstupu JSON.Doesn't allow comments within the JSON input. Komentáře jsou považovány za neplatné JSON, pokud jsou nalezeny, a JsonException je vyvolána.Comments are treated as invalid JSON if found, and a JsonException is thrown. Toto je výchozí hodnota.This is the default value.

Skip 1

Povoluje komentáře v rámci vstupu JSON a ignoruje je.Allows comments within the JSON input and ignores them. Se Utf8JsonReader chová, jako by nebyly k dispozici žádné komentáře.The Utf8JsonReader behaves as if no comments are present.

Poznámky

Další informace najdete v tématu povolení některých druhů neplatných JSON s System.Text.Jsna.For more information, see How to allow some kinds of invalid JSON with System.Text.Json.

Platí pro