JsonDocumentOptions Struktura

Definice

Poskytuje uživateli možnost definovat vlastní chování při analýze formátu JSON pro vytvoření JsonDocument .Provides the ability for the user to define custom behavior when parsing JSON to create a JsonDocument.

public value class JsonDocumentOptions
public struct JsonDocumentOptions
type JsonDocumentOptions = struct
Public Structure JsonDocumentOptions
Dědičnost
JsonDocumentOptions

Poznámky

Další informace najdete v tématu serializace a deserializace JSON.For more information, see How to serialize and deserialize JSON.

Vlastnosti

AllowTrailingCommas

Získává nebo nastavuje hodnotu, která indikuje, jestli je na konci seznamu hodnot JSON v objektu nebo poli povolená čárka (a ignorovaná) hodnota (a ignoruje) v rámci čtení načtené datové části JSON.Gets or sets a value that indicates whether an extra comma at the end of a list of JSON values in an object or array is allowed (and ignored) within the JSON payload being read.

CommentHandling

Získává nebo nastavuje hodnotu, která určuje, jak JsonDocument zpracovává komentáře při čtení dat JSON.Gets or sets a value that determines how the JsonDocument handles comments when reading through the JSON data.

MaxDepth

Získá nebo nastaví maximální povolenou hloubku při analýze dat JSON s výchozí hodnotou (tj. 0), která označuje maximální hloubku 64.Gets or sets the maximum depth allowed when parsing JSON data, with the default (that is, 0) indicating a maximum depth of 64.

Platí pro