JsonWriterOptions.SkipValidation Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví hodnotu, která indikuje, jestli má Utf8JsonWriter Přeskočit strukturální ověřování a umožní uživateli zapsat neplatný formát JSON.Gets or sets a value that indicates whether the Utf8JsonWriter should skip structural validation and allow the user to write invalid JSON.

public:
 property bool SkipValidation { bool get(); void set(bool value); };
public bool SkipValidation { get; set; }
member this.SkipValidation : bool with get, set
Public Property SkipValidation As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true pro přeskočení strukturálního ověřování a povolení neplatného formátu JSON; false Chcete-li vyvolat nějaký InvalidOperationException pokus o zápis neplatného formátu JSON.true to skip structural validation and allow invalid JSON; false to throw an InvalidOperationException on any attempt to write invalid JSON.

Poznámky

Pokud je známo, že je vypsaný kód JSON správný, může dojít k vynechání ověření (nastavením této vlastnosti na true ).If the JSON being written is known to be correct, then skipping validation (by setting this property to true) could improve performance. Příkladem neplatného JSON, kde zapisovač vyvolá (Pokud SkipValidation je nastaven na false ), je při psaní hodnoty v rámci objektu JSON bez názvu vlastnosti.An example of invalid JSON where the writer will throw (when SkipValidation is set to false) is when you write a value within a JSON object without a property name.

Platí pro