CancellationToken.None Vlastnost

Definice

Vrátí prázdnou CancellationToken hodnotu.Returns an empty CancellationToken value.

public:
 static property System::Threading::CancellationToken None { System::Threading::CancellationToken get(); };
public static System.Threading.CancellationToken None { get; }
member this.None : System.Threading.CancellationToken
Public Shared ReadOnly Property None As CancellationToken

Hodnota vlastnosti

CancellationToken

Prázdný token zrušeníAn empty cancellation token.

Poznámky

Token zrušení vrácený touto vlastností nelze zrušit. To znamená, že jeho CanBeCanceled vlastnost je false .The cancellation token returned by this property cannot be canceled; that is, its CanBeCanceled property is false.

K vytvoření prázdného tokenu zrušení můžete použít také příkaz C# Default (CancellationToken) .You can also use the C# default(CancellationToken) statement to create an empty cancellation token.

Dvě prázdné tokeny zrušení jsou vždy stejné.Two empty cancellation tokens are always equal.

Platí pro