Task.IsCompletedSuccessfully Vlastnost

Definice

Vrátí, zda byl úkol dokončen.Gets whether the task ran to completion.

public:
 property bool IsCompletedSuccessfully { bool get(); };
public bool IsCompletedSuccessfully { get; }
member this.IsCompletedSuccessfully : bool
Public ReadOnly Property IsCompletedSuccessfully As Boolean

Hodnota vlastnosti

true, zda byla úloha dokončena; jinak false.true if the task ran to completion; otherwise false.

Platí pro