ValueTask<TResult>.ConfigureAwait(Boolean) Metoda

Definice

Nakonfiguruje v této hodnotě await.Configures an awaiter for this value.

public:
 System::Runtime::CompilerServices::ConfiguredValueTaskAwaitable<TResult> ConfigureAwait(bool continueOnCapturedContext);
public System.Runtime.CompilerServices.ConfiguredValueTaskAwaitable<TResult> ConfigureAwait (bool continueOnCapturedContext);
member this.ConfigureAwait : bool -> System.Runtime.CompilerServices.ConfiguredValueTaskAwaitable<'Result>
Public Function ConfigureAwait (continueOnCapturedContext As Boolean) As ConfiguredValueTaskAwaitable(Of TResult)

Parametry

continueOnCapturedContext
Boolean

true Chcete-li se pokusit o zařazení pokračování zpět do zachyceného kontextu, v opačném případě false .true to attempt to marshal the continuation back to the captured context; otherwise, false.

Návraty

ConfiguredValueTaskAwaitable<TResult>

Nakonfigurovaný operátor await.The configured awaiter.

Platí pro