ValueTask<TResult>.IsCanceled Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda tento objekt představuje zrušenou operaci.Gets a value that indicates whether this object represents a canceled operation.

public:
 property bool IsCanceled { bool get(); };
public bool IsCanceled { get; }
member this.IsCanceled : bool
Public ReadOnly Property IsCanceled As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud tento objekt představuje zrušenou operaci; v opačném případě false .true if this object represents a canceled operation; otherwise, false.

Poznámky

Je-li na základě ValueTask<TResult> výsledku nebo pomocí IValueTaskSource<TResult> , bude tato akce vždy vrácena false .If the ValueTask<TResult> is backed by a result or by a IValueTaskSource<TResult>, this will always return false. Pokud je na něj zazálohovaná Task , vrátí hodnotu IsCanceled vlastnosti úkolu.If it's backed by a Task, it'll return the value of the task's IsCanceled property.

Platí pro