Thread.ExecutionContext Vlastnost

Definice

Získá objekt ExecutionContext, který obsahuje informace o různých kontextech aktuálního vlákna.Gets an ExecutionContext object that contains information about the various contexts of the current thread.

public:
 property System::Threading::ExecutionContext ^ ExecutionContext { System::Threading::ExecutionContext ^ get(); };
public System.Threading.ExecutionContext ExecutionContext { get; }
member this.ExecutionContext : System.Threading.ExecutionContext
Public ReadOnly Property ExecutionContext As ExecutionContext

Hodnota vlastnosti

Objekt ExecutionContext, který slučuje kontextové informace pro aktuální vlákno.An ExecutionContext object that consolidates context information for the current thread.

Poznámky

Třída ExecutionContext poskytuje jeden kontejner pro všechny informace, které jsou relevantní pro logické vlákno provádění.The ExecutionContext class provides a single container for all information relevant to a logical thread of execution. To zahrnuje kontext zabezpečení, kontext volání, kontext synchronizace, kontext lokalizace a kontext transakce.This includes security context, call context, synchronization context, localization context, and transaction context.

Platí pro