Thread.GetHashCode Metoda

Definice

Vrátí hodnotu hash aktuálního vlákna.Returns a hash code for the current thread.

public:
 override int GetHashCode();
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public override int GetHashCode ();
override this.GetHashCode : unit -> int
Public Overrides Function GetHashCode () As Integer

Návraty

Hodnota celočíselného kódu hash.An integer hash code value.

Atributy

Poznámky

Hodnota hash kódu není zaručena jako jedinečná.The hash code is not guaranteed to be unique. Pokud pro spravované vlákno potřebujete jedinečný identifikátor, použijte vlastnost ManagedThreadId.Use the ManagedThreadId property if you need a unique identifier for a managed thread.

Platí pro