Type Konstruktor

Definice

Inicializuje novou instanci Type třídy.Initializes a new instance of the Type class.

protected:
 Type();
protected Type ();
Protected Sub New ()

Poznámky

Tento konstruktor je vyvolán odvozenými třídami během konstrukce typu Objects.This constructor is invoked by derived classes during the construction of type objects.

Platí pro