Type.GetEnumValues Metoda

Definice

Vrátí pole hodnot konstant v aktuálním typu výčtu.Returns an array of the values of the constants in the current enumeration type.

public:
 virtual Array ^ GetEnumValues();
public virtual Array GetEnumValues ();
abstract member GetEnumValues : unit -> Array
override this.GetEnumValues : unit -> Array
Public Overridable Function GetEnumValues () As Array

Návraty

Array

Pole, které obsahuje hodnoty.An array that contains the values. Prvky pole jsou seřazeny podle binárních hodnot (tj. hodnoty bez znaménka) pro konstanty výčtu.The elements of the array are sorted by the binary values (that is, the unsigned values) of the enumeration constants.

Výjimky

Aktuální typ není výčet.The current type is not an enumeration.

Platí pro