Type.IsGenericMethodParameter Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda aktuální Type představuje parametr typu v definici obecné metody.Gets a value that indicates whether the current Type represents a type parameter in the definition of a generic method.

public:
 virtual property bool IsGenericMethodParameter { bool get(); };
public virtual bool IsGenericMethodParameter { get; }
member this.IsGenericMethodParameter : bool
Public Overridable ReadOnly Property IsGenericMethodParameter As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud Type objekt představuje parametr typu definice obecné metody; v opačném případě false .true if the Type object represents a type parameter of a generic method definition; otherwise, false.

Platí pro